Конкурс за посао холдинг корпорације „Крушик“

Пет, 19. Мар, 2021. у 13:49

Холдинг корпорација „Крушик“ а.д. Ваљево дана 11.03.2021. године расписала је конкурс за пријем у радни однос 20 инжењера различитих струка. Конкурс је објављен на порталу https://poslovi.infostud.com/

Преносимо текст конкурса у целости:

На основу Одлуке генералног директора бр. 20/01-159 од 09.03.2021. године

Холдинг корпорација ''Крушик'' а.д. Ваљево расписује 

КОНКУРС

за пријем у радни однос на одређено време и то:

„Технолог I“-20 извршилаца                                       

 

- 3 дипломирана/мастер инжењера (област телекомуникације)
- 2 дипломирана/мастер инжењера (област ласерска техника)
- 2 дипломирана/мастер инжењера (област металургија и термотехника)
- 3 дипломирана/мастер инжењера (област производно машинство)
- 3 дипломирана/мастер инжењера (област системи наоружања/ракетна техника)
- 2 дипломирана/мастер инжењера (област мехатроника/аутоматике)
- 3 дипломирана/мастер инжењера (област софтверско инжењерство)
- 2 дипломирана/мастер инжењера (област системи управљања).

Посебни услови:

Стечено високо образовање техничке струке:

-на основним академским студијама у обиму најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

-на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Радни однос се заснива на одређено време од 6 месеци.

                      

Општи услови:

 -да су кандидати држављани Републике Србије

 -да нису осуђивани и да се против њих не води кривични поступак

 

Кандидат је дужан да достави:

- пријаву на конкурс (пријава треба да садржи: основне личне податке, адресу, контакт 

  телефон и краћу биографију)

- доказ о стеченом образовању

- извод из матичне књиге рођених (не старији од шест месеци)

- уверење о држављанству (не старије од шест месеци)

- уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од

   шест месеци).

- уверење надлежног МУП-а да кандидат није кривично осуђиван (не старије од шест

   месеци).

 

Рок за подношење пријаве на конкурс је 30 дана од дана објављивања конкурса.

Пријаве на конкурс са потребним доказима о испуњавању услова конкурса достављати на адресу:

                              Холдинг корпорација „Крушик“ а.д. Ваљево                           

                                   Владике Николаја бр. 59, 14000 Ваљево

                                     са назнаком  „за Кадровску службу“ 

 

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Милада Лазаревић, број телефона 014/221-121 локал 2430.

Комисија за спровођење процедуре за избор кандидата по јавном конкурсу ће пристигле пријаве размотрити и предложити Генералном директору листу пријављених кандидата који испуњавају услове конкурса у року од 15 дана од дана истека рока за подношење пријава.

Неблаговремене, непотпуне, неразумљиве пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове јавног конкурса, Комисија ће одбацити закључком против кога није дозвољена жалба.

Комисија ће у року од 8 дана од дана доношења одлуке о избору кандидата, обавестити учеснике о резултатима конкурса.