Упис у прву годину докторских академских студија школске 2018/2019. године– II уписни рок

Пет, 26. Окт, 2018. у 15:13

Електронски факултет у Нишу уписује у другом уписном року у прву годину Докторских академских студија школске 2018/2019. године 75 студента за стицање научног назива доктора наука-електротехника и рачунарство и то 2 студента који се финансирају из буџета Републике Србије (према Одлуци Владе Републике Србије о броју студената за упис у прву годину докторских академских студија школске 2018/2019. године (Службени гласник РС број 37/2018) и 73 самофинансирајућих студената сагласно актима Факултета.
Докторске академске студије организују се у оквиру студијског програма Електротехника и рачунарство по модулима: Електроенергетика, Електроника, Метрологија и мерна техника, Нанотехнологије и микросистеми, Примењена математика, Примењена физика, Рачунарство и информатика, Телекомуникације, Теоријска електротехника и Управљање системима.
У прву годину докторских академских студија може се уписати лице које има:
1. завршене oсновне и мастер академске студије са најмање 300 ЕСПБ бодова на Електронском или сродним факултетима који реализују акредитоване студијске програме у области Електротехнике и рачунарства и општу оцену најмање 8,00 на основним академским и мастер академским студијама;
2. завршене основне студије за стицање VII-1 степена стручне спреме на Електронском или сродним факултетима, са просечном оценом најмање 8,00;
Докторске студије могу уписати и кандидати који имају општу просечну оцену у току академских студија испод 8,00, уколико испуњавају услове предвиђене Правилником о докторским студијама Електронског факултета у Нишу.
Редослед кандидата утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на основним академским и мастер академским студијама, односно основним студијама и осталих критеријума утврђених Правилником о упису студената на студијске програме Универзитета у Нишу (Гласник Универзитета у Нишу број 6/2007 и 4/2011) и Правилника о докторским студијама Електронског факултета у Нишу.
Висина школарине за самофинансирајућe студентe држављане Републике Србије износи 89.000,00 динара, а за студенте странe држављанe 3.000 евра.
Лица која су заинтересована за упис подносе пријаве Факултету са одговарајућом документацијом (фотокопија дипломе или уверења о дипломирању, уверење о положеним испитима, очитана лична карта и објављени научни радови).
Пријављивање кандидата је од 29.10. до 06.11.2018. године од 10-14 часова.
Пријаву доставити на адресу: Електронски факултет у Нишу, ул. Александра Медведева 14, 18000 Ниш, Служба за студентска питања.
Додатне информације могу се добити у Служби за студентска питања, телефон: 018/529-623, 529-615 и 588-414 и на интернет страници Факултета www.elfak.ni.ac.rs или на E-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs.